Advokat i Jessheim

advokat jessheim

Arbeidsrett

Advokat Nils Halaas kan hjelpe deg med arbeidsrett i Jessheim og omegn. Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Juridisk bistand er viktig både ved forhandlinger og arbeidskonflikter. Ta kontakt med Advokat Nils Halaas om du trenger hjelp med arbeidsrett i Jessheim eller nærliggende kommuner.

Les mer om arbeidsrett.

Odel- og åseterett

Det har skjedd store endringer i odelsretten den senere tid. Selv om forrige generasjon løste landbrukseiendommen på odel er det ikke sikkert neste generasjon har samme mulighet. Mange småbruk kan i dag ikke lenger løses på odel.

Odelsretten er regulert i odelsloven av 28. juni 1974 som sier at retten kun kan erverves over eiendommen «når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eigedomen er over 500 dekar» (§ 2).

Familierett, Barnerett, arv og skifte

Advokat Nils Halaas hjelper deg med rådgivning, opprettelse og tolkning av ektepakter og avtaler. I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne frem til løsninger som gjør at det ikke oppstår konflikter.

I tillegg til lang erfaring med rådgivning / forhandlinger kan vi også tilby betydelig prosedyreerfaring innenfor dette rettsområdet i Jessheim.

Samboerkontrakter

En samboerkontrakt er i dag helt avgjørende. Samboere betraktes i utgangspunktet som to selvstendige individer der hver eier det hver har kjøpt og betalt. Uten en samboerkontrakt får man, for eksempel, fort problemer i sammenheng med arverett og rett til eierskap i bolig.

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte i familiebedrifter er ofte kritisk både for bedriften og eierne. Hos oss i Jessheim kan du få veiledning og hjelp til å sette opp nødvendige kontrakter i forbindelse med generasjonsskifte, gjerne i samarbeid med bedriftens revisor og bedriftsrådgiver.

Testamenter

Arveloven har regler som bestemmer hvem som skal arve deg når du dør. Disse bestemmelsene har man mulighet til å fravike gjennom å opprette et testament. På den måten kan du tilgodese noen, eller utelukke andre fra å motta arv.

Fast eiendom, bolig og husleierett

Advokat Nils Halaas i Jessheim jobber med kjøp, salg og utleie av bolig og næringseiendommer i Jessheim og omegn. Også tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom, byggesak- og klagebehandling i forhold til offentlige myndigheter.

Ekspropriasjons- og bygningsrett

Mange opplever at eiendommen deres blir ekproriert. Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Advokat Nils Halaas i Jessheim har også erfaring både fra den offentlige myndighetssiden og fra den private siden av regulerings- og byggesaksprosessen.

Kontraktsrett

Kontraktsrettslige spørsmål aktualiseres ved en uttrykkelig eller stilltiende avtale mellom to parter, og oppstår i alle typer partsforhold og innenfor innenfor et bredt spekter av samfunnslivet. Vi bistår ved utarbeidelse av en rekke vanlige standardkontrakter herunder særlig mht. skiftesaker, fast eiendom og utleie.

Forretningsjus

Dette er et arbeidsområde som dekker hele den forretningsjuridiske virksomhet, slik som selskapsrett, skatterett, bank- og finansieringsrett. En advokat hos oss arbeider innenfor dette fagområdet.

Forvaltningsrett

De fleste saker overfor den offentlige forvaltning – kommuner, fylkeskommuner og staten – innbefatter forvaltningsrett. Vi besitter solid kompetanse på forvaltningsområdet generelt, både med hensyn til utforming av søknader, klager over forvaltningsvedtak og den mer uformelle dialog som ofte er påkrevd. Vi bringer også slike saker inn for domstolene ved behov.

Strafferett

Den som blir mistenkt av politiet for å ha gjort en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av advokat på ethvert trinn av etterforskningen. Blir det tatt ut tiltale har du nesten alltid krav på forsvarer på det offentliges bekostning.

Fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få sine utgifter til advokat helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp av advokat. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Spør oss gjerne om råd.

Advokat i Jessheim

Trenger du en advokat i Jessheim? Vi tilbyr kostnadseffektiv rettshjelp.